Om Hoppet

Stockholms stads Enkätundersökning

 

Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola/familjedaghem i Stockholms stad (kommunal och enskild regi). Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola/familjedaghem. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola/familjedaghem för vårdnadshavare i Stockholms stad.

Enkätundersökning

2017

Enkätundersökning

2018

Klagomålshantering


Rutiner för Klagomålshantering i pedagogisk omsorg

Enligt skollagen 4 kap. 8; skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på familjedaghemmet Hoppet vill jag gärna veta det. Jag ser det som ett tillfälle att förbättra min verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns omsorg,

framför det i första hand till mig personligen.

 

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål, på avsedd klagomåls blankett.

Den ifyllda blanketten skickas via e-post till: yvonne_hansson at yahoo.se

Klagomålsblankett

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns omsorg,

framför det i första hand till mig personligen.

 

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål, på avsedd klagomåls blankett.

Den ifyllda blanketten skickas via e-post till: yvonne_hansson at yahoo.se

 

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall familjedaghemmet Hoppet huvudman ge svar på klagomålet.

 

Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för att undersöka. Behöver jag mer än 10 arbetsdagar meddelar jag dig orsaken till fördrö;jningen.

 

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

Likabehandlingsplan

 

Familjedaghemmet har sedan tidigare i uppdrag att arbeta för en miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sedan 1 januari 2009 har bestämmelserna ändrats något. Likabehandlingsarbetet regleras av två lagar istället för en:


Diskrimineringslagen (2008:567) som rör utbildningsområdet respektive 14 kap. Skollagen (1985:1199) och det finns två nya diskrimineringsgrunder. Men fokus för familjedaghemmets arbete är detsamma att arbeta för barns lika rättigheter och möjligheter samt mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.


Det är förbjudet att diskriminera ett barn på grund av:

- kön

- etnisk tillhörighet

- religion eller annan trosuppfattning

- seuell läggning

- könsöverskridande identitet eller uttryck (sedan 1 januari 2009)

- ålder (sedan 1 januari )


Vår vision

Hos oss i familjedaghemmet Hoppet ska alla barn kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Ingen form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling får förekomma.

Familjedaghemmet Hoppet


Familjedaghemmet HOPPET är övrig pedagogisk verksamhet som drivs som enskild firma av Yvonne Hansson.

 

Verksamheten startade som kommunal verksamhet 1989 och

övergick i privat regi 1993.

 

Familjedaghemmet  är placerat i en villa med tomt som angränsar mot allmänning i lugnt villaområde. 

 

Vi är 3 pedagoger som arbetar med max 12 barn.

Vi är belägna 2 minuter från Mälarhöjdensskola och 5 minuter från T-banan.

Vår verksamhetside

 

Barnen skall känna sig trygga, ha självtillit och lära sig respektera och visa hänsyn mot sina medmänniskor. Bra bemötande, bli sedd och hörd, ha roligt tillsammans och vara en bra kompis. Utmanas och utvecklas genom roliga och inspirerande lärmiljöer/material som passar det enskilda barnet som ger aktivitet och lugn och ro i leken. Vi erbjuder barnen möjlighet till inflytande och delaktighet.

 

Familjedaghemmet samarbetar tillsammans med andra privata familjedaghem samt att jag ingår i ett vikariesystem  där vi har fyra familjedaghem som samarbetar om någon

Läs mer om Hoppet på Stockholms stads webbsida.

Mål och arbetssätt

 

Familjedaghemmet utgår från Lpfå-98/1O samt skolverkets allmänna råd får pedagogisk omsorg.

 

Utomhusvistelse är viktigt i vår verksamhet. Varje barn ska få god omsorg och känna trygghet så att barnet får självtillit till nya utmaningar i den vardagliga miljön. vi vill väcka barnets lust och nyfikenhet att utforska och söka kunskap.

 

Hos oss kommer barnet i kontakt med, natur och skapande aktiviteter som ger inlärning får hela livet. Språk- och matematik finns som en naturlig del i verksamheten

Som vägledning har familjedaghemmet Förskolans Läroplan 98 samt Allmänna råd för Familjedaghem.

Familjedaghemmet Hoppet © 1993 | Sankt Mickelsgatan 141 | 129 44 Hägersten | E-post: yvonne_hansson at yahoo.se | Tel: 0708-66 46 75